Temat szkolenia:Występowanie zachowań niepożądanych w firmie – przeciwdziałanie i odpowiedzialność - 7.12.2021 r.
Termin - 2021-12-07
Miejsce - Platforma EAR
Wykładowcy - r. pr. Ewelina Pietrzak-Wojnicz

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 7.12.2021 r. godz. 9.30-15:00.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik otrzyma praktyczną wiedzę dotyczącą identyfikacji zachowań niepożądanych z którymi pracownik może się spotkać w miejscu pracy a także sposobów w jaki pracodawcy mogą przeciwdziałać  ich występowaniu. Analizie w trakcie szkolenia zostaną poddane postępowania sądowe i postępowania wewnętrzne które mogą zostać wszczęte na skutek zgłoszenia zachowania niepożądanego. Uczestnik dowie się jak wyglądają istotne różnice między sporami (postępowaniami) zainicjowanymi przez pracownika (ofiarę zachowania niepożądanego), jak również będzie mógł zrozumieć jaką rolę w każdym z postępowań odegra pracodawca.

Ewelina Pietrzak-Wojnicz jest radcą prawnym, wykładowcą akademickim i prawnikiem procesowym. Prowadzi kancelarię prawną specjalizującą się w doradztwie prawnym dla działów HR i obsłudze firm z obszaru prawa pracy i prawa zatrudnienia. Była ekspertem Konfederacji Lewiatan ds. prawa i rynku pracy, członkiem Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i Zespołu Ekspertów ds. wypracowania rekomendacji w zakresie polityki rodzinnej działającego przy Prezydencie RP.

Program szkolenia:

915-930 Rejestracja uczestników

930-1100   Rodzaje zachowań niepożądanych do których może dojść w firmie

 • mobbing
 • dyskryminacja
 • molestowanie i molestowanie seksualne
 • nierówne traktowanie
 • naruszenie dóbr osobistych

Przeciwdziałanie występowaniu zachowań niepożądanych w praktyce

 • obowiązek przeciwdziałania przez pracodawcę wystąpieniu zachowań niepożądanych
 • realizacja obowiązku przeciwdziałania w praktyce
 • procedury i dokumenty wewnętrzne pracodawcy
 • dobre praktyki firm
 • pomysły i plany ustawodawcy w zakresie walki z zachowaniami niepożądanymi

1100-1115 przerwa

1115-1300 Postępowanie wewnętrzne w firmie w sprawie ustalenia zachowania niepożądanego

 • wszczęcie postępowania wewnętrznego
 • zasady prowadzenia postępowania wewnętrznego
 • uprawnienia ofiary i udział w postępowaniu sprawcy
 • postępowanie wewnętrzne – najczęstsze błędy pracodawców
 • aktywność pracodawcy po zakończeniu postępowania wewnętrznego

Postępowanie sądowe w sprawie roszczeń z tytułu mobbingu

 • rodzaje roszczeń pracownika
 • rozstrój zdrowia jako przesłanka zadośćuczynienia dla pracownika
 • postępowanie dowodowe w praktyce
 • odpowiedzialność sprawcy mobbingu
 • postępowanie w sprawie o mobbing w orzecznictwie sądowym

1300-1330 przerwa

1330-1500  Postępowanie sądowe w sprawie o dyskryminację i nierówne traktowanie

 • roszczenia z tytułu dyskryminacji i nierównego traktowania
 • udowodnienie a uprawdopodobnienie dyskryminacji
 • wysokość odszkodowania
 • sytuacja prawna pracodawcy
 • postępowania w sprawie o dyskryminację i nierówne traktowane w orzecznictwie sądowym

Naruszenie dóbr osobistych pracownika – postępowanie sądowe

 • wszczęcie postępowania
 • roszczenia pracownika
 • odpowiedzialność sprawcy za naruszenie
 • postępowanie dowodowe ws naruszenia dobra osobistego pracownika
 • udział pracodawcy w postępowaniu

     Zachowania niepożądane jako przestępstwo na szkodę pracownika

 • kwalifikacja zachowań niepożądanych jako czynu zabronionego
 • wszczęcie i prowadzenie postępowania
 • udział pracodawcy w postępowaniu
 • odpowiedzialność sprawcy przestępstwa

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

poziom podstawowy – uczestnicy nie znają przepisów prawa lub instytucji prawnych, które  będą omawiane podczas szkolenia, a tym samym nie posiadają praktyki w ich interpretacji lub stosowaniu. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy w obszarze objętym tematyką szkolenia, w celu dalszego i samodzielnego jej pogłębiania, w tym także  w zakresie orzecznictwa sądowego. 

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w szkoleniu przysługuje radcom prawnym i aplikantom radcowskim.

Pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w szkoleniu pod warunkiem dostępności miejsc.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
250,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
420,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
515,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone podpisane oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 7.12.2021 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu logowania do platformy zostaną przesłane do uczestników szkolenia na e-mail kilka dni przed zaplanowanym wykładem.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia  radców prawnych z OIRP w Warszawie jest dostęp do extranetu radców prawnych.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

W przypadku zaistnienia wyjątkowych lub nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany terminu, programu szkolenia jak również prowadzącego szkolenie. W takich sytuacjach odpowiednie informacje opublikowane zostaną  na stronie www.oirpwarszawa.pl

Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl

Aby dokonać rejestracji należy przygotować plik z potwierdzeniem przelewu
lub w przypadku jednostek budżetu państwa - oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych

E-rejestracja:
Czas przyjęcia wniosku: ok. 1 godziny
(zalecane)


Powrót do strony głównej