Temat szkolenia:Procedura administracyjna i sądowoadministracyjna - istotne zagadnienia w praktyce radcy prawnego - 21.02.2022 r.
Termin - 2022-02-21
Miejsce - Platforma EAR
Wykładowcy - r.pr. Piotr Grodzki

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 21.02.2022 r. godz. 9.30-15:00.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zagadnień związanych z procedurą administracyjną oraz sądowoadministracyjną  ze szczególnym uwzględnieniem zmian dokonanych w tych obszarach w ostatnim czasie, w tym z zakresu ustawy o doręczeniach elektronicznych, które nastąpiły  w  2021 r. Szkolenie, poza przedstawieniem zagadnień teoretycznych, ma na celu przybliżenie uregulowań  Kodeksu postępowania administracyjnego  oraz Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień istotnych z punktu widzenia praktyki radcy prawnego. . W czasie szkolenia Uczestnicy będą mieli możliwość na bieżąco rozwiązywać kazusy i ćwiczenia związane z omawianą tematyką.

Piotr Grodzki – Radca Prawny i wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Trener licznych szkoleń z zakresu prawa. Wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Górski Grodzki s.c.   

Program szkolenia:

915-930 Rejestracja uczestników

930-1100  Kodeks Postępowania Administracyjnego

 • Wprowadzenie
 • Naczelne zasady procedury administracyjnej
 • Właściwość organu
 • Wyłączenie pracownika i wyłączenie organu z procedury administracyjnej
 • Strona postępowania administracyjnego
 • Pełnomocnik strony
 • Ponaglenie
 • Doręczenia:
 • elektroniczne, list zwykły, list polecony, obwieszczenie
 • zastosowanie ustawy o doręczeniach elektronicznych
 • adres do doręczeń elektronicznych
 • Wezwania i protokoły
 • Udostępnienie akt postępowania
 • Obliczanie terminów urzędowych
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego w formie elektronicznej

1100-1115 przerwa

1115-1300

 • Postępowanie przed organem I instancji:
 • wszczęcie postępowania
 • dowody w sprawie
 • rozprawa administracyjna
 • zawieszenie postępowania
 • umorzenie postępowania
 • Akty kończące postępowanie:
 • decyzja,
 • ugoda administracyjna,
 • postanowienie
 • Postępowanie przed organem II instancji
 • odwołania
 • zażalenia
 • Nadzwyczajne środki postępowania
 • wznowienie postępowania
 • uchylenie, zmiana decyzji
 • stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

1300-1330 przerwa

   1330-1500  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

 • Właściwość sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Strony i uczestnicy postępowania
 • Pełnomocnicy
 • Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • Wymogi formalne
 • Wstrzymanie wykonania decyzji lub postanowienia
 • Doręczenia (z uwzględnieniem planowanych zmian wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych)
 • Terminy
 • Postępowanie mediacyjne i uproszczone
 • Zawieszenie i podjęcie postępowania
 • Orzeczenia sądowe
 • Sprzeciw od decyzji
 • Prawomocność orzeczeń
 • Skarga kasacyjna
 • Zażalenie
 • Koszty postępowania, koszty sądowe, zwolnienie od kosztów sądowych
 • Wpis, opłata kancelaryjna
 • Prawo pomocy
 • Wznowienie postępowania
 • Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Podsumowanie szkolenia

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Poziom  średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w szkoleniu przysługuje radcom prawnym i aplikantom radcowskim.

Pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w szkoleniu pod warunkiem dostępności miejsc.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
250,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
420,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
515,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone podpisane oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 21.02.2022 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu logowania do platformy zostaną przesłane do uczestników szkolenia na e-mail kilka dni przed zaplanowanym wykładem.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia  radców prawnych z OIRP w Warszawie jest dostęp do extranetu radców prawnych.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

W przypadku zaistnienia wyjątkowych lub nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany terminu, programu szkolenia jak również prowadzącego szkolenie. W takich sytuacjach odpowiednie informacje opublikowane zostaną  na stronie www.oirpwarszawa.pl

Informacji o szkoleniu udzielają:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl

Aby dokonać rejestracji należy przygotować plik z potwierdzeniem przelewu
lub w przypadku jednostek budżetu państwa - oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych

E-rejestracja:
Czas przyjęcia wniosku: ok. 1 godziny
(zalecane)


Powrót do strony głównej