Temat szkolenia:RODO w praktyce – refleksje po wdrożeniu – 29.03.2022 r.
Termin - 2022-03-29
Miejsce - Platforma EAR
Wykładowcy - r.pr. Monika Wieczorek

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu online, które odbędzie się na platformie e-learningowej EAR w dniu 29.03.2022 r. godz. 9.30-15:00.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych w świetle aktualnych stanowisk organu nadzorczego oraz orzecznictwa sądowego.

Szkolenie będzie koncentrowało się wokół praktycznych aspektów przetwarzania danych osobowych po niemal 4 latach od rozpoczęcia obowiązywania Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w tym w odniesieniu do przepisów prawa w obszarze przeciwdziałania epidemii COVID-19. Omówione zostaną wyzwania i kluczowe problemy prawne w zakresie ochrony danych osobowych, jakie pojawiają się w praktyce oraz rekomendacje ich rozwiązania. Problemy praktyczne zostaną zaprezentowane z uwzględnieniem stanowisk Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i przebiegu postępowań administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych w przedmiocie zastosowanych przez organ nadzorczy sankcji.

Monika Wieczorek – radca prawny, Wieczorek Kancelaria Radcowska. Specjalizuje się w prawie pracy i prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii. Członek komisji wyjaśniających w polskich i globalnych organizacjach badających występowanie nieprawidłowości w zakresie prawa pracy. Autorka licznych publikacji, m.in. „Prawo dla startupu” i „Prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych”. Współautorka książki „Dokumentacja RODO w placówkach medycznych” (C.H. Beck, 2019), „Monitoring zgodny z RODO” (C.H. Beck, 2020), „Ochrona sygnalistów” (C.H. Beck, 2021). Przygotowuje rozprawę doktorską na temat prywatności w zatrudnieniu (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego). Wykładowca na Politechnice Warszawskiej i Uniwersytecie Warszawskim.

Program szkolenia:

915-930  Rejestracja uczestników

930-1100  Aktualne wybrane wyzwania ochrony danych osobowych

 • transfer danych osobowych poza EOG,
 • przetwarzanie danych osobowych w obszarze marketingu internetowego,
 • projekt unijnego rozporządzenia ePrivacy,
 • przetwarzanie danych osobowych sygnalistów,
 • zasady organizowania procesu profilowania,
 • rola, zadania i odpowiedzialność Inspektora Ochrony Danych w praktyce.

1100-1115 przerwa kawowa

1115-1300 Omówienie procesu kontroli i decyzji PUODO w latach 2018-2022

 • zasady prowadzenia kontroli przez PUODO,
 • obowiązki administratora i procesora w odniesieniu do kontroli PUODO,
 • skarga do organu nadzorczego,
 • warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych,
 • sankcje karne i cywilne za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych,
 • przegląd najnowszego orzecznictwa sądowego.

1300-1330 lunch

1330-1500  Ochrona danych osobowych wobec wyzwań COVID-19

 • prywatność pracownika w czasie epidemii COVID-19 a uprawnienia pracodawcy na gruncie prawa ochrony danych osobowych,
 • szczepienia przeciw COVID-19 a ochrona danych osobowych,
 • organizacja pracy, w tym pracy zdalnej i pracy hybrydowej wobec ochrony danych osobowych,
 • ograniczanie dostępu do usług ze względu na stan zdrowia a ochrona danych osobowych.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Poziom  średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w szkoleniu przysługuje radcom prawnym i aplikantom radcowskim.

Pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w szkoleniu pod warunkiem dostępności miejsc.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
250,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
420,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
515,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone podpisane oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 29.03.2022 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu logowania do platformy zostaną przesłane do uczestników szkolenia na e-mail kilka dni przed zaplanowanym wykładem.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia  radców prawnych z OIRP w Warszawie jest dostęp do extranetu radców prawnych.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

W przypadku zaistnienia wyjątkowych lub nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany terminu, programu szkolenia jak również prowadzącego szkolenie. W takich sytuacjach odpowiednie informacje opublikowane zostaną  na stronie www.oirpwarszawa.pl

Informacji o szkoleniu udziela:
Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl

Aby dokonać rejestracji należy przygotować plik z potwierdzeniem przelewu
lub w przypadku jednostek budżetu państwa - oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych

E-rejestracja:
Czas przyjęcia wniosku: ok. 1 godziny
(zalecane)


Powrót do strony głównej